Algemene voorwaarden

Opmerking: Deze en verdere voorwaarden voor het downloaden vindt u in onze downloadrubriek.

Algemene verkoop- en leveringscondities

§ 1 Algemeen

(1) Deze algemene verkoop- en leveringscondities zijn van toepassing op al onze zakenrelaties, in het bijzonder op contracten, leveringen en andere diensten, inclusief eventuele adviesdiensten, mits wordt verwezen naar de geldigheid van deze algemene verkoop- en leveringscondities bij de eerste levering. De algemene verkoop- en leveringscondities worden met name geacht deel uit te maken van alle leveringscontracten die de levering van onze standaardartikelen betreffen, ongeacht of de montage van deze artikelen bijkomend in opdracht wordt gegeven of dat andere aanvullende diensten door ons worden verricht.
(2) Deze algemene verkoop- en leveringscondities zijn van toepassing op de leveringen en aanbiedingen die door de HUPFER-groep worden uitgevoerd.
Tot de HUPFER-groep behoren:
•  HUPFER Metallwerke GmbH & Co. KG, 48653 Coesfeld, GER
•  Rüther Food-Präsentation und Ausgabetechnik GmbH, 59889 Eslohe, GER
•  PKT Polkenberger Küchentechnik GmbH & Co. KG, 04703 Leisnig, GER
•  MenüMobil Food Service Systems GmbH, 6401 Inzing Tirol, AUT
Hierna “bedrijf” genoemd.
(3) Deze algemene verkoop- en leveringscondities zijn van toepassing op bedrijven, publiekrechtelijke rechtspersonen of speciale publiekrechtelijke fondsen (hierna “klant(en)” genoemd).
(4) Deze algemene verkoop- en leveringscondities zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met klanten, mits het gaat om juridische transacties van dezelfde of verwante aard.
(5) Voor zover er individuele contractuele bepalingen bestaan die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringscondities, hebben de individuele contractuele bepalingen voorrang op deze algemene verkoop- en leveringscondities.
(6) Alleen deze algemene verkoop- en leveringscondities zijn van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene handelsvoorwaarden van onze klanten worden slechts deel van het contract indien en voor zover wij uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met hun geldigheid in tekstvorm. Deze toestemmingsvereiste geldt in ieder geval, bijvoorbeeld ook als wij de bestelling van de klant of een derde partij accepteren of aan onze klanten leveren terwijl wij op de hoogte zijn van de algemene handelsvoorwaarden van de klant of derde partij.
(7) Indien in de afzonderlijke contracten een leveringsclausule wordt gebruikt, verwijst die naar de INCOTERMS® 2020. In dit geval worden de INCOTERMS® 2020 van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), Parijs, deel van het contract.
(8) Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen die na het sluiten van het contract gedaan dienen te worden, dienen schriftelijk te zijn om effectief te zijn, tenzij een striktere vorm is overeengekomen.

§ 2 Aanbod en sluiten van de overeenkomst

(1) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij we ze uitdrukkelijk als bindend hebben vermeld.
(2) We kunnen een bestelling die gekwalificeerd dient te worden als een aanbod om een contract te sluiten binnen twee weken accepteren door het sturen van een schriftelijke bevestiging of door de uitvoering van de contractuele diensten binnen dezelfde periode.
(3) Tekeningen, afbeeldingen, afmetingen, gewichten of andere prestatiegegevens zijn alleen bindend als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

§ 3 Prijzen en betaling

(1) Onze prijzen zijn EXW (ex works, opgegeven locatie in de fabriek of het magazijn) plus de toepasselijke omzetbelasting die wordt bepaald volgens de geldende wetgeving inzake de omzetbelasting. Indien het transport door ons wordt uitgevoerd, worden de vracht-/transportkosten apart in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
(2) We zullen de gebruikelijke verpakking voor transport/verzending tegen kostprijs in rekening brengen, tenzij anders overeengekomen met de klant.
(3) Indien na het sluiten van de overeenkomst vrachtkosten, rechten of douaneheffingen worden ingevoerd of verhoogd die een direct effect hebben op de prijsstelling, worden deze in principe doorgerekend aan onze klanten. We zijn gerechtigd de koopprijs dienovereenkomstig aan te passen indien de verhoging/invoering een direct effect heeft op de prijsstelling van de geleverde of nog te leveren producten.
(4) Tenzij anders overeengekomen, dienen onze rekeningen onmiddellijk en zonder aftrek te worden betaald, tenzij op onze rekeningen andere betalingsmodaliteiten staan vermeld.
(5) Indien een andere betalingstermijn wordt toegekend of betaling in termijnen wordt overeengekomen, hebben we het recht om de totaalprijs onmiddellijk opeisbaar te stellen indien onze klant ten minste één termijn in gebreke blijft, het betalingsschema niet in acht werd genomen of we kennis krijgen van omstandigheden die volgens onze plichtmatige, commerciële kennis in staat zijn om de kredietwaardigheid van de klant te verminderen. In dit geval hebben we ook het recht om vooruitbetaling of zekerheden te eisen. We behouden ons andere wettelijke rechten voor.
(6) Indien de klant in gebreke blijft met de betaling, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

§ 4 Levering, verzending, leveringstermijnen en -datums, risico-overdracht

(1) De levering gebeurt EXW (ex works, gespecificeerde locatie), tenzij andere leveringscondities zijn overeengekomen. Op verzoek en kosten van de klant worden de bestelde producten naar een bestemming (verzendingskoop) verzonden. Tenzij anders overeengekomen hebben we het recht om zelf de wijze van verzenden (transportbedrijf, verzendwijze, verpakking) te bepalen.
(2) Indien een verzendingskoop op vraag van de klant gebeurt, dient deze ervoor te zorgen dat alle nodige hulpmiddelen voor het lossen ter plaatse ter beschikking worden gesteld. Bij het niet in acht nemen worden eventuele extra kosten aan de klant in rekening gebracht.
(3) Indien de verzendingskoop op vraag van de klant gebeurt, dient de klant ervoor te zorgen dat een levering ongehinderd door alle gangbare transportvoertuigen kan worden uitgevoerd tussen 07.00 en 17.00 uur. Bij het niet in acht nemen worden eventuele extra kosten aan de klant in rekening gebracht. Als de klant de levering alleen op werkdagen in ontvangst kan nemen, dient hij het bedrijf hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Indien de klant deze informatie niet doorgeeft en hierdoor opnieuw een levering noodzakelijk is, draagt de klant deze extra kosten.
(4) Onze leveringsverplichtingen zijn onder voorbehoud van een correcte en tijdige levering aan onszelf, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor een onjuiste of vertraagde levering aan onszelf. De levering kan alleen plaatsvinden als alle eventueel noodzakelijke exportvergunningen zijn verleend, waarbij het risico van het niet verlenen van de exportvergunning bij onze klanten ligt als de aanvraag tijdig en correct wordt ingediend. In dit opzicht is het tijdig indienen van een aanvraag doorslaggevend voor een tijdige levering in het buitenland als de levering een export vereist.
(5) Informatie over levertijden zijn bij benadering, tenzij anders overeengekomen met de klant. Leveringstermijnen beginnen pas na volledige opheldering van alle details van de uitvoering en veronderstellen een tijdige, correcte controle van de verplichtingen van de klant. Indien verzending werd overeengekomen, hebben de leveringstermijnen betrekking op het tijdstip van overdracht aan de transporteur, vrachtrijder of andere ingeschakelde derde partijen. Bovendien worden zij geacht te zijn nageleefd na kennisgeving van de gereedheid voor verzending indien de goederen buiten de schuld van de leverancier niet tijdig kunnen worden verzonden.
(6) Bindend bevestigde leveringstermijnen worden verlengd met de periode waarin de klant in gebreke blijft met zijn verplichtingen tegenover ons.
(7) In het geval van contracten met doorlopende levering moeten de afroepen en de indeling in soorten voor ongeveer gelijke maandelijkse hoeveelheden aan ons worden doorgegeven en moet een andere indeling voor gelijke maandelijkse hoeveelheden worden doorgegeven. Indien de contractuele hoeveelheid door individuele afroepen door de koper wordt onderschreden, zijn wij niet verplicht, maar hebben wij het recht om het overschot te leveren.
(8) De goederen worden geleverd in wegwerpverpakkingen tenzij wij schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien een andere verpakking wordt overeengekomen, wordt een in de handel gebruikelijke toeslag in rekening gebracht. Bij bundeling wordt bruto voor netto gewogen.
(9) Bij leveringen in Duitsland voert de klant de verpakkingsomverpakkingen af volgens de wettelijke voorschriften. Onder verpakkingsomverpakkingen worden de verpakkingsomverpakkingen verstaan die overeenkomstig § 1 lid 2 VerpackG (Duitse verpakkingswet) in de regel samen met de verkoopeenheden aan de eindverbruiker wordt aangeboden of dient voor het vullen van de verkoopschappen (omverpakkingen). Het bedrijf is verantwoordelijk voor de afvalverwerking van de transportverpakkingen volgens de eisen van de (Duitse) verpakkingswet. Onder transportverpakking wordt verstaan een verpakking overeenkomstig § 3 lid 3 van de VerpackG (Duitse verpakkingswet) die de behandeling en het transport van goederen zodanig vergemakkelijkt dat direct contact met de goederen en transportschade worden vermeden en die doorgaans niet bedoeld is om aan de eindverbruiker te worden doorgegeven (transportverpakkingen).
(10) Indien de goederen worden geleverd in een ander land dan Duitsland, waar strikte wettelijke voorschriften gelden voor de afvalverwerking van verpakkingsmaterialen, hebben deze regelingen voorrang op de regelingen vermeld in lid 9.
(11) Indien de klant in gebreke blijft met het afroepen, aannemen of afhalen van de goederen, hebben wij het recht om schadevergoeding te eisen voor de door ons geleden schade. Bij het optreden van het verzuim in de aanneming gaat het risico op toevallige verslechtering of toevallige teloorgang van de goederen over op de klant.
(12) Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke beschadiging van de goederen gaat ook over op de klant bij het verlaten van het magazijn of het bedrijfsterrein, ongeacht wie de vrachtkosten draagt. Indien de verzending op verzoek van de klant wordt vertraagd, gaat het risico over op de klant vanaf de melding dat de levering klaar is voor verzending.
(13) Wij hebben het recht om deelleveringen te doen en deeldiensten te leveren als deze voor de klant van belang zijn conform het doel van het transport en als de klant hierdoor geen aanzienlijke extra kosten maakt.
(14) Voor vertragingen in de levering die niet zijn veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, zijn wij aansprakelijk voor elke begonnen week vertraging in de levering in het kader van een forfaitaire vergoeding voor vertraging ter hoogte van 1% van de nettowaarde van de levering, maar niet meer dan 5% van de nettowaarde van de levering. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verdere schade veroorzaakt door vertraging, in het bijzonder op grond van § 288 lid 2 BGB (Duits Bürgerliches Gesetzbuch, Duits Burgerlijk Wetboek) tenzij we ons schuldig maken aan opzet of grove nalatigheid.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

(1) De geleverde goederen blijven ons eigendom (goederen onder eigendomsvoorbehoud) tot de definitieve betaling van alle vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie. Bij meerdere vorderingen of lopende rekeningen geldt het eigendomsvoorbehoud voor het veiligstellen voor de saldovordering, ook als afzonderlijke leveringen van goederen reeds zijn betaald.
(2) Indien de klant in strijd met het contract handelt, bijvoorbeeld in geval van betalingsverzuim, hebben wij het recht om de goederen onder eigendomsvoorbehoud terug te nemen na vooraf een redelijke termijn te hebben vastgesteld. Indien we de goederen onder eigendomsvoorbehoud terugnemen, betekent dit een terugtrekking uit de overeenkomst. We hebben het recht om de goederen onder eigendomsvoorbehoud na terugname te gebruiken. Na aftrek van een redelijk bedrag voor de taxatiekosten wordt de taxatie-opbrengst verrekend met de bedragen die de klant ons schuldig is.
(3) In geval van toegang tot de goederen onder eigendomsvoorbehoud, in het bijzonder bij beslaglegging, dient de klant te wijzen op ons eigendomsrecht en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen zodat wij onze eigendomsrechten kunnen afdwingen.
(4) Voor het overige mogen de goederen die onder eigendomsvoorbehoud staan niet vóór de volledige betaling van de gehele vordering aan derden worden overgedragen of tot zekerheid worden overgedragen, tenzij anders is overeengekomen.
(5) De klant heeft het recht om de goederen onder eigendomsvoorbehoud in de normale gang van zaken te verwerken en te verkopen zolang hij niet in gebreke is. Verpandingen en eigendomsoverdracht bij wijze van zekerheidsstelling zijn niet toegestaan. Als zekerheid draagt de klant nu al alle vorderingen uit hoofde van de verkoop of andere rekeningskosten (verzekeringen, onrechtmatige daden) met betrekking tot de goederen onder eigendomsvoorbehoud ten volle aan ons over. Wij geven de klant de herroepelijke toestemming om de aan ons gecedeerde vorderingen voor zijn rekening te innen op eigen naam. De machtiging tot automatische incasso vervalt indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet op correcte wijze nakomt, in betalingsmoeilijkheden komt, er een gedwongen tenuitvoerlegging tegen hem plaatsvindt of indien een gerechtelijke insolventieprocedure tegen zijn vermogen wordt geopend of indien de opening van een dergelijke procedure wordt geweigerd wegens een gebrek aan vermogen.
(6) Verwerking of omvorming van de goederen wordt altijd voor ons als fabrikant uitgevoerd, maar zonder enige verplichting van onze kant. Indien de leveringsvoorwerpen worden verwerkt met andere voorwerpen die niet aan ons toebehoren, verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding tot de waarde van de leveringsvoorwerpen voor de andere gecombineerde of gemengde voorwerpen. Indien de zaak van de klant in combinatie of gemengd als hoofdartikel dient te worden beschouwd, wordt geacht te zijn overeengekomen dat de klant aan ons evenredig het mede-eigendom van de nieuwe zaak overdraagt. De klant bewaart het aldus ontstane mede-eigendom voor ons.
(7) Wij zijn verplicht de zekerheid waarop wij recht hebben voor zover vrij te geven indien de waarde van de goederen meer dan 10% hoger is dan de waarde van onze te waarborgen vorderingen; in dit geval hebben wij het recht de vrij te geven zekerheden te kiezen.

§ 6 Garantie

(1) In geval van schending van een contractuele verplichting heeft de klant recht op wettelijke rechten ten opzichte van ons in overeenstemming met de volgende bepaling.
(2) De garantietermijn bedraagt één jaar en vangt aan bij de levering of, als er een afname is overeengekomen, bij de afname. Dit geldt niet voor zover de wet volgens §§ 438 lid 1 nr. 2 (gebouwen en zaken voor gebouwen), 478, 479 (regres) en 634 a lid 1 nr. 2 BGB (bouwgebreken) langere termijnen voorschrijft, evenals in gevallen van inbreuk op de privésfeer, het lichaam of de gezondheid, in het geval van opzettelijk plichtsverzuim door ons en in het geval van het opzettelijk verzwijgen van een gebrek.
(3) De klant heeft alleen recht op garantieclaims als hij aan zijn onderzoek en verplichtingen volgens § 377 HGB (Duits wetboek van koophandel) heeft voldaan. Daarbij dienen de voorwerpen onmiddellijk na de overdracht van het risico door de klant of door de door hem aangewezen derde zorgvuldig te worden onderzocht. De leveringsvoorwerpen worden geacht te zijn goedgekeurd, tenzij wij binnen zeven werkdagen na de afname van de zaak of anders binnen zeven werkdagen na de ontdekking van het gebrek of op een eerder tijdstip waarop het gebrek voor de klant bij normaal gebruik van de zaak zonder verder onderzoek herkenbaar was, een schriftelijke kennisgeving van gebreken ontvangen met betrekking tot duidelijke gebreken of andere gebreken die bij een onmiddellijke controle herkenbaar waren. Op ons verzoek dient het gereclameerde leveringsartikel franco aan ons te worden geretourneerd. In geval van een gerechtvaardigde melding van een defect dragen wij de kosten van de goedkoopste verzendwijze.
(4) In het geval van een gerechtvaardigde en tijdige melding van een defect heeft de klant recht op nakoming achteraf gedurende de garantieperiode; met betrekking tot de aard van de nakoming achteraf – na het verhelpen van het defect en de levering van een defectvrij artikel – hebben wij het recht om te kiezen. Als de nakoming achteraf mislukt of als verdere pogingen tot correctie voor de klant onredelijk zijn, heeft de klant recht op een prijsvermindering of op terugtrekking uit de overeenkomst. De aanspraken op regres van de klant blijven onaangetast als aan de wettelijke eisen wordt voldaan.
(5) De garantie is niet van toepassing indien de klant de geleverde goederen wijzigt of door derden laat wijzigen zonder onze toestemming en het verhelpen van het gebrek daardoor onmogelijk of onredelijk moeilijk wordt gemaakt. In ieder geval dient de klant de extra kosten die door de wijziging ontstaan te dragen, zoals het verhelpen van de gebreken.
(6) Alle leveringen van gebruikte artikelen die met de klant in individuele gevallen zijn overeengekomen, gebeuren onder uitsluiting van enige garantie voor materiaalfouten.
(7) Wij hebben het recht om de vervangende levering en het verhelpen van gebreken achterwege te laten zolang de klant zijn verplichtingen jegens ons niet nakomt. De klant heeft echter het recht om een redelijk deel van de koopprijs in verhouding tot het gebrek in te houden.
(8) De klant kan alleen aanspraak maken op schadevergoeding onder de voorwaarden die zijn geregeld in artikel 8 wegens een gebrek als de nakoming achteraf is mislukt of als deze latere uitvoering is geweigerd. Het recht van de klant om verdere aanspraken op schadevergoeding te doen gelden onder de voorwaarden die hieronder in artikel 8 zijn geregeld, blijft
onverminderd van kracht.

§ 7 Montage

De montage van de geleverde goederen maakt geen deel uit van de contractuele dienstverlening, tenzij een dergelijke montage contractueel is overeengekomen tussen het bedrijf en de klant. In dit geval zijn de algemene montagevoorwaarden van het bedrijf van toepassing, naast de overeenkomsten tussen het bedrijf en de klant.

§ 8 Algemene aansprakelijkheidsregels

(1) Wij zijn alleen aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen of van opzet of grove nalatigheid van onze kant, van onze wettelijke vertegenwoordigers of van onze plaatsvervangers.
(2) Indien een essentiële contractuele verplichting wordt geschonden door lichte nalatigheid, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract.
(3) Een wezenlijke contractuele verplichting wordt geacht te bestaan in het geval van een verplichting waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt of op de nakoming ervan waarop de klant vertrouwde of mocht vertrouwen. Elke aansprakelijkheid die verder gaat, is uitgesloten voor het betalen van een schadevergoeding. De aansprakelijkheid voor een verwijtbare inbreuk op de privésfeer, het lichaam of de gezondheid binnen deze bepaling blijft onaangetast. Dit geldt ook voor de verplichte aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet.
(4) In geval van aansprakelijkheid voor eenvoudige of middelmatige nalatigheid is onze verplichting tot schadevergoeding en de daaruit voortvloeiende verdere geldelijke verliezen beperkt tot een bedrag van 5 miljoen euro per schadegeval, ook al is het een schending van essentiële contractuele verplichtingen.

§ 9 Compliance

(1) Onze klanten verbinden zich ertoe de geldende anticorruptieregels niet te overtreden. In het bijzonder zijn onze klanten verplicht zich te houden aan de vereisten van de anticorruptiewetgeving, in het bijzonder de Amerikaanse FCPA, de UK Bribery Act 2010 van het Verenigd Koninkrijk en de anticorruptiewetgeving van de EU, de Bondsrepubliek Duitsland en alle andere relevante nationale en internationale anticorruptiewetgeving.
(2) Onze klanten zijn gebonden en garanderen dat zij geen overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen met andere ondernemingen binnen de zakelijke relatie met ons aangaan die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst in overeenstemming met de geldende antitrustwetgeving. Bovendien zijn onze klanten verplicht zich te houden aan de vereisten van het mededingingsrecht volgens het Duitse, Europese, Engelse en Amerikaanse recht evenals alle andere in aanmerking komende nationale en/of supranationale rechtsstelsels.
(3) Onze klanten zijn verplicht om betalingen uit legale fondsen te doen en te voldoen aan de eisen van de witwaswetgeving volgens de wetten van de EU, de Bondsrepubliek Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en alle andere in aanmerking komende wetgeving.
(4) Indien er een vermoeden is van een inbreuk op bovenstaande verplichtingen dient onze klant ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele inbreuken.
(5) Onze klanten zijn gebonden en garanderen ons te vrijwaren van alle schade, met inbegrip van sancties en geldboetes, en van juridische verdedigingskosten op basis van een gepast uurtarief.
In het geval van ernstige overtredingen van de wet door onze klanten behouden we ons het recht voor om ons terug te trekken uit bestaande contracten of deze zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

§ 10 Slotbepalingen

(1) Plaats van uitvoering voor alle leveringsverplichtingen van onze kant en voor de overige contractnakoming van beide partijen is Coesfeld, Duitsland.
(2) Alle rechtsbetrekkingen tussen de klant en ons zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De geldigheid van het VN-aankooprecht is uitgesloten, tenzij anders is overeengekomen.
(3) Als onze klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve – ook internationale – plaats van jurisdictie voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie onze statutaire zetel in Coesfeld. Wij hebben echter ook het recht om een vordering in te stellen op de algemene plaats van jurisdictie van de klant of op de zetel van het HUPFER-bedrijf dat de overeenkomst sluit. Deze overeen komst over de plaats van bevoegdheid is niet van toepassing indien een andere exclusieve plaats van bevoegdheid verplicht is.
(4) Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene verkoop- en leveringscondities dienen schriftelijk te gebeuren. Dit geldt ook voor een eventuele ontheffing van deze schriftelijke vormvereiste.
(5) Indien bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringscondities of een daarin opgenomen bepaling in de toekomst geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of later hun rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid verliezen, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Deze algemene verkoop- en leveringscondities worden dan zo geïnterpreteerd dat het doel van de betreffende ongeldige bepaling wordt bereikt. Hetzelfde geldt indien tijdens de uitvoering van deze overeenkomst een lacune aan het licht komt die moet worden aangevuld. In dat geval komen de partijen in plaats van de ongeldige of onhaalbare bepaling een geldige of haalbare bepaling overeen die de ongeldige of onhaalbare bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt als een bepaling onvolledig blijkt te zijn.