Privacyverklaring

GEGEVENSBESCHERMING

Opmerking: De privacyverklaring voor sollicitanten vindt u apart onder www.hupfer.com/datenschutz-bewerber

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Het doet ons plezier dat u onze website bezoekt en we danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over de behandeling van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

Het gebruik van onze website is doorgaans mogelijk zonder dat persoonsgegevens hoeven te worden vermeld.

Voor zover persoonsgegevens tijdens een bezoek aan onze websites worden verzameld, verwerken wij deze uitsluitend overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679; AVG), de nieuwe Duitse wet inzake gegevensbescherming d.d. 30-07-2017 (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG-neu) en de Duitse wet inzake telemedia (Telemediengesetzes (TMG)). Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenkomstig deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring geldt voor het gebruik van de website met het adres https://www.hupfer.com. Voor links naar websites van derden geldt de privacyverklaring op de desbetreffende gelinkte websites.

Wij wijzen erop dat bij gegevensoverdracht via het internet beveiligingslekken kunnen optreden die niet kunnen worden voorkomen door de technische inrichting van deze website. Een volledige bescherming van persoonsgegevens is bij het gebruik van het internet niet mogelijk.

 

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

op deze website volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is:

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG, Dieselstr. 20, 48653 Coesfeld, Duitsland, tel.: +49 2541 805-0, fax: +49 2541 805-111, e-mail: info@hupfer.com

De verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 

Functionaris voor gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke heeft voor deze website een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die als volgt te bereiken is:

Mr. Olaf Tenti, dipl.-inform.
GDI Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit mbH
Körnerstraße 45, 58095 Hagen (NRW), Duitsland
Telefoon: +49 (0)2331/356832-0
E-mail:
datenschutz@gdi-mbh.eu
Internet:
www.gdi-mbh.eu

 

SSL- of TLS-encryptie

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verwerkingsverantwoordelijke) gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string ’https://’ en het slotsymbool in uw browserregel.

 

Gegevensoverdracht aan derde landen buiten de EU

We maken gebruik van verschillende dienstverleners die ons verschillende technologieën en/of producten ter beschikking stellen. Velen van hen maken gebruik van servers in derde landen, dat wil zeggen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte waarvoor de Europese Commissie door middel van het zogenaamde adequaatheidsbesluit een niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld dat gelijkwaardig is aan dat van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Tot deze landen behoren met name de Verenigde Staten van Amerika (VS). De daar bijbehorende doorgifte van persoonsgegevens moet toegestaan zijn op grond van art. 44 en volgende van de AVG. Het Europees Hof van Justitie (HvJ-EU) heeft in juli 2020 bepaald dat de privacy shield-overeenkomst tussen de EU en de VS (EU-VS privacy shield) niet langer kan worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan de VS. Dit betekent dat het oorspronkelijk bestaande adequaatheidsbesluit is ingetrokken. Het privacy shield als zodanig en de bijbehorende zelfcertificering blijven echter van kracht. Daaruit volgt dat Amerikaanse bedrijven die zichzelf hebben gecertificeerd en geregistreerd bij het U.S. Department of Commerce's International Trade Administration (zie overzicht op https://www.privacyshield.gov/list), dus nog steeds moeten voldoen aan de privacy shield-bepalingen waardoor zoveel mogelijk een adequaat niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd.

Verder hebben wij afspraken met dienstverleners die persoonsgegevens verwerken in een derde land waarvoor de Europese Commissie geen voldoende gelijkwaardige gegevensbeschermingswetgeving heeft vastgesteld in het kader van een adequaatheidsbesluit, naast de door de Europese Commissie uitgevaardigde en nog steeds geldige standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Voor zover mogelijk komen wij daarbij ook aanvullende garanties overeen om ervoor te zorgen dat in de VS of andere derde landen voldoende gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

Voor sommige dienstverleners zijn er ook zogenaamde goedgekeurde gedragsregels (Binding Corporate Rules, BCR) die ervoor zorgen dat de Europese normen inzake gegevensbeveiliging in het bedrijf worden nageleefd. Voor zover deze bestaan, komen wij geen afzonderlijke standaardcontractbepalingen overeen met de dienstverleners die onder de betreffende BCR vallen.

Toch kan het gebeuren dat het niveau van gegevensbescherming in het derde land, ondanks contractuele en technische beschermingsmaatregelen, niet overeenstemt met dat van de EU. Voor deze gevallen vragen wij u, indien nodig, in het kader van de cookie-toestemming, in (contact-)formulieren of bij andere registraties en aanmeldingen om uw toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens aan uw derde land op grond van art. 49 lid 1 sub a) AVG. Dit heeft met name betrekking op het doorgeven van gegevens aan de VS. Daar kunnen autoriteiten en inlichtingendiensten zoals de National Security Agency (NSA) mogelijk beschikken over toegangsrechten en leesmogelijkheden met betrekking tot persoonsgegevens zonder dat wij als gegevensexporteur of u als betrokkene daarvan op de hoogte zijn en zonder dat er doeltreffende rechtsmiddelen bestaan om dergelijke toegang te voorkomen of ertegen op te treden. Sommige van onze dienstverleners hebben zich er echter toe verbonden om hun rechtsmiddelen die hen onder de Amerikaanse wetgeving ter beschikking staan tegen eventuele toegang van autoriteiten op uw gegevens aan te wenden en uit te putten. Sommigen van hen publiceren daarnaast transparantieverslagen met daarin – voor zover dat wettelijk mogelijk is – een lijst van de verzoeken en reacties van de autoriteiten.

 

Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

 

Hosting

Onze website wordt beheerd op de servers van pixolith GmbH & Co. KG, Stephanienstraße 36, 40211 Düsseldorf, Duitsland.

Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of op een andere manier informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen die gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (de zogenaamde ‘server log files’). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

·         onze bezochte website

·         datum en tijd op het ogenblik van toegang

·         hoeveelheid van de verzonden gegevens in bytes

·         bron/referentie van waaruit u naar de pagina kwam

·         gebruikte browser

·         gebruikt besturingssysteem

·         gebruikt IP-adres in geanonimiseerde vorm

Gegevens die door de hoster worden opgeslagen, worden na 7 dagen automatisch gewist.

De verwerking gebeurt volgens art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op andere wijze gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor onrechtmatig gebruik.

 

Cookies

Naast de bovengenoemde gegevens worden tijdens uw gebruik en bezoek aan onze website cookies op uw computer gebruikt.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw eindapparaat worden opgeslagen om bepaalde informatie op te slaan. Deze cookies worden ook gebruikt om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer en gemakkelijker te maken of voor analytische doeleinden.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn de zogenaamde ‘sessiecookies’. Ze dienen om u de diensten van onze website technisch ter beschikking te stellen. Na uw bezoek worden deze geplaatste cookies automatisch uit uw browser gewist.

Andere cookies blijven op uw computer staan en zorgen ervoor dat wij uw eindapparaat bij uw volgend bezoek herkennen (de zogenaamde persistente of langdurige cookies).

Bij uw volgend bezoek aan onze website met hetzelfde eindapparaat wordt de in de cookies opgeslagen informatie uitgelezen door ofwel onze website (‘first party cookie’) ofwel door een andere website waartoe de cookie behoort (‘third party cookie’).

Deze cookies worden na een vooraf ingestelde periode, die verschilt naargelang de cookie, automatisch van uw systeem gewist.

Door de opgeslagen en teruggezonden informatie herkent de betreffende website dat u deze met de browser van uw eindapparaat al eerder hebt opgeroepen en bezocht.

Deze informatie gebruiken wij om u de website volgens uw voorkeuren optimaal vorm te geven en weer te geven. Daarvoor wordt alleen de cookie zelf op uw eindapparaat geïdentificeerd.

Opslag van persoonsgegevens die verder gaat dan dit, gebeurt alleen na uw uitdrukkelijke toestemming of als het absoluut noodzakelijk is om de aangeboden en door u geraadpleegde dienst dienovereenkomstig te kunnen gebruiken.

Deze website maakt gebruik van volgende soorten cookies waarvan de omvang en de functionaliteit hieronder worden uitgelegd:

             absoluut noodzakelijke cookies

             marketing-/trackingcookies

Absoluut noodzakelijke cookies zorgen voor functies zonder welke u onze webpagina’s niet kunt gebruiken zoals voorzien. Deze cookies worden uitsluitend door ons gebruikt en dienen bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat u als geregistreerde gebruiker bij het oproepen van verschillende subpagina’s van onze website altijd ingelogd blijft en dus niet telkens wanneer u een nieuwe pagina oproept uw inloggegevens opnieuw hoeft in te voeren.

Het gebruik van strikt noodzakelijke cookies op onze website is mogelijk zonder uw toestemming.

De rechtsgrond voor het gebruik van deze cookies is ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de genoemde doeleinden.

U hebt op elk moment de mogelijkheid om cookies in het algemeen in uw browser te deactiveren (zie hieronder).

Bij de deactivering van cookies kan echter de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Marketing- en/of trackingcookies worden alleen ingesteld na uw actieve toestemming.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is hier art. 6 lid 1 zin 1 sub. a AVG.

Deze cookies zijn afkomstig van derden (third party cookies) en worden gebruikt om informatie te verzamelen over websites die de gebruiker bezoekt om zo gerichte reclame voor de gebruiker te maken.

Opt-out voor marketingcookies

U kunt cookies, die worden gebruikt voor online reclame, ook beheren door gebruik te maken van hulpmiddelen die in veel landen zijn ontwikkeld als onderdeel van zelfreguleringsprogramma’s, zoals het in de VS gebaseerde https://www.aboutads.info/choices/ of het in de EU gebaseerde http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

U kunt deze toestemming voor cookies te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en alleen cookies toestaat in individuele gevallen, bijvoorbeeld third-party-cookies (cookies die door een derde partij geplaatst worden, d.w.z. niet door de website waarop u zich op dat moment bevindt), het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten alsmede het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser. U kunt met behulp van uw webbrowser op elk moment opgeslagen cookies verwijderen.

Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Beheer cookies:

Via de volgende links kunt u voor de meest gebruikte browsers meer te weten komen over deze optie:

-   Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

-   Firefox: http://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer

-   Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647

-   Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

-   Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html

Als u geen afwijkende instellingen hebt doorgevoerd of doorvoert, blijven cookies die de vereiste technische functies mogelijk maken of moeten verzekeren op uw eindapparaat aanwezig totdat u de browser sluit. Andere cookies kunnen langer (maximaal 6 maanden) op uw eindapparaat aanwezig blijven.

Om uw privacy te beschermen, dient u regelmatig de cookies op uw eindapparaat en uw browsergeschiedenis te controleren en deze zelf te verwijderen.

 

Contactmogelijkheden (formulier / e-mail)

Op onze website kunt u door middel van e-mail en contactformulier contact met ons opnemen. In dit verband worden uw persoonsgegevens ten behoeve van de communicatie met u opgeslagen en verwerkt. De gegevens die voor dit doeleinde worden verzameld (e-mailadres, IP-adres) worden niet aan derden doorgegeven.

Tevens worden de gegevens niet aan andere op de website verzamelde gegevens gekoppeld.

De gegevens worden indien nodig in het kader van het Customer Relations Management (CRM) opgeslagen indien u reeds klant van ons bedrijf bent.

Het contactformulier wordt versleuteld verzonden met behulp van TLS-technologie. De codering dient om toegang door onbevoegden tot uw persoonlijk gegevens te verhinderen.

Rechtsgronden voor de gegevensverzameling conform art. 6, lid 1, zin 1 AVG zijn: de eventueel door u verleende toestemming (sub a), evt. de verwerking van informatie ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst of maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst (sub b), dan wel het gerechtvaardigde belang van ons bedrijf met betrekking tot de door u begonnen communicatie (sub f).

De gegevens worden gewist zodra het doel van de communicatie is bereikt.

 

Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bijv. bewaartermijnen krachtens het handelsrecht en het belastingrecht). Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer vereist zijn voor de uitvoering van het contract of het sluiten van het contract en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is voor de verdere opslag.

 

jsDelivr CDN

Deze pagina maakt gebruik van een zogenaamd ‘content delivery network’ (CDN) van jsDelivr.

Een CDN is een dienst waarmee de inhoud van ons online-aanbod, met name grote mediabestanden zoals grafieken of scripts, sneller worden afgeleverd met behulp van regionaal verspreide servers die via het internet met elkaar zijn verbonden. De verwerking van gegevens van de gebruikers vindt uitsluitend plaats voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van het CDN in stand te houden.

Daartoe moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van het CDN. Op die manier verkrijgt deze laatste kennis van het feit dat onze website werd opgeroepen via uw IP-adres.

Het gebruik is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen, d.w.z. belang bij een veilige en efficiënte verstrekking, analyse en optimalisatie van ons online-aanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van jsDelivr: https://www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net/

 

 

Nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich voor onze nieuwsbrief aanmelden die per e-mail aan u wordt gestuurd. De verzending aan uw e-mailadres geschiedt op grond van uw eigen aanmelding en daaropvolgende bevestiging (double opt-in) waardoor u instemt met het toesturen van de nieuwsbrief.

Voor het toesturen van de nieuwsbrief slaan wij uw e-mailadres en uw voor- en achternaam op, evenals de lijsten waarop u bent geabonneerd. Voor het toesturen van de nieuwsbrief geven wij uw gegevens door aan het bedrijf CleverReach.

Ons nieuwsbriefsysteem beschikt over een functie aan de hand waarvan wij kunnen zien op welk tijdstip een ontvanger de nieuwsbrief heeft geopend. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor de analyse van de reikwijdte van afzonderlijke campagnes.

Intrekking van de toestemming

U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Aan het eind van iedere mail met nieuws vindt u een mogelijkheid om het abonnement op de nieuwsbrief te beëindigen evenals op onze website in het inloggedeelte. Of stuur een e-mail met het wachtwoord ‘afmelden’ naar het adres newsletter@hupfer.com.

Bovendien geven wij uw persoonsgegevens door krachtens een ambtelijk of gerechtelijk bevel. Het doorgeven van persoonsgegevens die verdergaat dan de bepalingen van deze privacyverklaring vindt niet plaats.

 

Webanalysediensten

 

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. De dienst wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna ‘Google’). Om deze dienst ter beschikking te stellen, slaat Google evt. cookies op uw eindapparaat op. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die dienen om uw browser te herkennen. Google slaat in het kader van uw websitegebruik volgende gegevens op: naast het IP-adres worden tijdstip, plaats, duur en frequentie van uw websitebezoek opgeslagen. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld, dat het IP-adres geanonimiseerd wordt. Daartoe wordt het IP-adres verkort. Google gebruikt de gegevens om voor ons rapporten over het gebruik van onze websites op te stellen. Aan de hand hiervan kunnen wij gebruikersstromen op onze website herkennen en onze website op basis van deze inzichten optimaliseren. Google geeft de informatie aan derden door, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Google voegt in geen geval uw IP-adres samen met andere gegevens van Google. In het kader van de verwerking door Google Analytics worden persoonsgegevens naar de VS verzonden. In dit geval wordt de anonimisering van het IP-adres in ieder geval al vóór de verzending naar de VS uitgevoerd, op servers in de lidstaten van de Europese Unie

Bezwaar tegen de gegevensverzameling.

U kunt als volgt bezwaar maken tegen de gegevensverzameling door Google Analytics: Google stelt een deactiverings-add-on ter beschikking, die u op uw browser kunt installeren. Voor zover die correct op uw browser is geïnstalleerd, vindt een gegevensverzameling door Google in het kader van het Analytics-programma niet plaats. De mogelijkheid tot verzet in het kader van het Analytics-programma heeft geen invloed op een eventuele gegevensoverdracht aan andere webdiensten.

De deactiverings-add-on kan op de internetpagina's van Google worden gedownload via deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief kunt u door op de volgende link te klikken een zgn. ‘opt-out cookie’ voor de gebruikte browser installeren. Bij een bezoek aan deze website worden dan in de toekomst geen gegevens meer doorgestuurd naar Google Analytics: klik hier. Houd er rekening mee dat de opt-out cookie evt. kan worden gewist. Het wissen van de opt-out cookie is afhankelijk van uw individuele browserinstellingen. Wanneer de cookie wordt gewist, moet deze opnieuw worden ingesteld door te klikken op de bovenvermelde link. In geval van bezwaar tegen de gegevensverzameling door Google Analytics kan het gebeuren dat niet alle diensten die wij ter beschikking stellen, correct kunnen worden gebruikt.

Het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de websiteanalysedienst Google Analytics. Deze wordt aangeboden door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, of indien u uw zetel of woonplaats in de EU hebt: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (‘Google’).

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om te analyseren hoe u de website gebruikt als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies voor marketingdoeleinden.

De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

Op deze website is de functie IP-anonimisering actief. Door de activering van de IP-anonimisering door de functie anonymizeIP op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan te bieden aan de exploitant van de website.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt de opslag van cookies voorkomen als u dit zo instelt in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. De gegevens worden na 6 maanden gewist.

Bovendien kunt u de registratie door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

De gebruiksvoorwaarden en informatie over gegevensbescherming zijn te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google verwerkt uw persoonsgegevens in onze opdracht. Daarom hebben wij in overeenstemming met art. 28 lid 3 AVG een orderverwerkingsovereenkomst met Google afgesloten waarin Google zich verplicht uw persoonsgegevens te beschermen en deze niet aan derden door te geven voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming volgens art. 6 lid 1. zin 1 sub a AVG, voor zover u ons daarvoor deze toestemming geeft bij de eerste keer dat u de pagina oproept.

De rechtsgrond voor het doorgeven van gegevens naar de VS is uw toestemming overeenkomstig art. 49 lid 1 zin 1 sub. a AVG. Bovendien hebben wij met Google-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming afgesloten voor het doorgeven van gegevens naar de VS in de zin van art. 46 lid 2 sub. c AVG.

U kunt uw toestemming voor de verwerking en de overdracht van de gegevens te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken door een bericht te sturen naar de contactgegevens naar onze functionaris voor gegevensbescherming, door de cookies in uw browser te wissen of door op volgende link te klikken:

[Link herroeping uit consent-management-tool]

De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking wordt niet beïnvloed door de herroeping van de toestemming.

 

 

Tools en diversen

 

Google Maps

Op onze website maken we gebruik van Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). Google Maps is een webdienst voor de weergave van interactieve (land-)kaarten en visuele weergave van geografische informatie. Door gebruik te maken van deze dienst krijgt u onze locatie te zien en wordt een eventuele verplaatsing hierheen gemakkelijker gemaakt.

Reeds bij het oproepen van de subpagina’s waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld uw IP-adres) aan servers van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet aan uw profiel bij Google wilt worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG op basis van de gerechtvaardigde belangen van Google bij het invoegen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van haar website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruiksprofielen. Om dit recht uit te oefenen dient u contact op te nemen met Google.

Google LLC is gevestigd in de VS en is gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst ‘privacy shield’ die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau waarborgt.

Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige doorgifte van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, hebt u ook de mogelijkheid om de webdienst van Google Maps volledig uit te schakelen door de toepassing van JavaScript in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt.

De gebruiksvoorwaarden van Google zijn te vinden onder http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn te vinden onder https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

 

 

Google Web Fonts

 

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google worden ter beschikking gesteld, voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om de teksten en lettertypen correct weer te geven.

Daarom moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Zodoende weet Google dat onze website via uw IP-adres werd geopend.

 

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub a in samenhang met art. 49 lid 1 a) AVG.

 

Als uw browser webfonts niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over de Google webfonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

reCAPTCHA

Om inschrijfformulieren op onze site te beveiligen, schakelen wij de dienst ‘reCAPTCHA’ van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna ‘Google’, in. Door gebruik van deze dienst kan worden onderscheiden of de invoer van een formulier van een mens afkomstig is, of dat misbruik wordt gemaakt door geautomatiseerde machinale verwerking. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub a in samenhang met art. 49 lid 1 a) AVG.

Voor de implementatie van de functie worden uw referrer-URL, IP-adres, het gedrag van de bezoekers van de website, informatie over besturingssysteem, browser en verblijfsduur, cookies, weergaveaanwijzingen, scripts, informatie over het invoergedrag van de gebruiker en de muisbewegingen in het veld van de ‘reCAPTCHA’-checkbox aan ‘Google’ overgedragen.

Google gebruikt de op die manier verkregen informatie onder andere voor de digitalisering en optimalisering van de eigen verschillende diensten.

Het in het kader van ‘reCAPTCHA’ overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google, tenzij u op het tijdstip van het gebruik van de ‘reCAPTCHA’-plug-in (dus op het tijdstip dat u onze website bezoekt) aangemeld bent bij uw Google-account. Wanneer u deze overdracht en opslag van gegevens over u en uw gedrag op onze website door ‘Google’ wilt voorkomen, moet u uitloggen bij ‘Google’ voordat u onze website opent.

De gebruiksvoorwaarden van de dienst ‘reCAPTCHA’ vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

LinkedIn-pixel

Deze website maakt gebruik van de LinkedIn-pixel met het oog op het traceren van conversies en remarketing en dus voor een efficiëntere controle van reclamecampagnes op LinkedIn (adres in de EU: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland; adres in de VS: LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA, 94043, VS).).

Met deze technologie van LinkedIn maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de LinkedIn-server. Door de LinkedIn-pixel op onze website wordt relevantere reclame getoond aan de gebruiker op basis van zijn interesses. Verder ontvangen wij van LinkedIn alleen statistische evaluaties. Op basis van deze evaluaties kunnen wij zien welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder doeltreffend zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens uit het gebruik van de reclamemedia en kunnen de gebruikers op basis van deze informatie niet identificeren.

Als u een LinkedIn-account hebt en bent ingelogd, wordt uw bezoek aan deze website toegewezen aan uw LinkedIn-gebruikersaccount. Wij hebben geen invloed op de reikwijdte en het verdere gebruik van de gegevens die LinkedIn met behulp van deze tool verzamelt.

Bovendien creëert LinkedIn geschikte doelgroepen voor onze reclamecampagnes (remarketing) met behulp van de informatie die door middel van de pixel wordt verzameld. Hierdoor kunt u na een bezoek aan onze website onze advertenties te zien krijgen wanneer u het internet verder gebruikt. Dit gebeurt via de cookies die in uw browser zijn opgeslagen en die door LinkedIn worden gebruikt om uw gebruiksgedrag bij het bezoek aan verschillende websites te registreren en analyseren.

U kunt bezwaar maken tegen de analyse van uw gebruiksgedrag door LinkedIn en tegen de weergave van op interesses gebaseerde aanbevelingen (‘opt-out’). Klik hiervoor op het veld ‘Op LinkedIn weigeren (opt-out op LinkedIn in het Engels)’ (voor leden van LinkedIn) of ‘Weigeren (opt-out op LinkedIn in het Engels)’ (voor andere gebruikers) op de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

De gebruiksvoorwaarden van LinkedIn kunt u hier bekijken:  https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

Het privacybeleid van LinkedIn kunt u hier bekijken:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy).

De rechtsgrond voor het gebruik van LinkedIn is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG, voor zover u ons uw toestemming hiervoor geeft wanneer u de pagina voor het eerst oproept.

Omdat er geen adequaatheidsbesluit van de EU‑commissie bestaat voor de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS, hebben wij met LinkedIn standaardbepalingen voor gegevensbescherming in de zin van art. 46 lid 2 sub c) AVG afgesloten die u bij onze functionaris voor gegevensbescherming kunt opvragen.

De afgesloten overeenkomst over gegevensverwerking kunt u inzien op https://de.linkedin.com/legal/l/dpa.

 

 

Gebruik van YouTube-componenten met uitgebreide privacymodus

Op onze website gebruiken we onderdelen (video’s) van het bedrijf YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, een bedrijf van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Daarbij is de door YouTube ter beschikking gestelde optie ‘uitgebreide privacymodus’ geactiveerd.

De YouTube-video’s worden opgeroepen door er afzonderlijk op te klikken. Alleen de gegevens die nodig zijn om de video’s weer te geven – dus de informatie over welke pagina’s u bezoekt – worden doorgegeven aan de dienstverlener. Wanneer u tijdens het bezoek van onze website bij YouTube bent ingelogd, wordt de overgedragen informatie aan uw ledenaccount bij YouTube toegewezen. Dit kunt u voorkomen door u af te melden van uw ledenaccount voordat u onze website bezoekt.

Door een pagina op te vragen met een geïntegreerde video van YouTube, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht om via een mededeling aan uw browser de inhoud (in dit geval de video) op onze pagina weer te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub a in samenhang met art. 49 lid 1 a) AVG.

Meer informatie over het privacybeleid van YouTube wordt door Google verstrekt op de volgende link: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Gebruik van de webshop

Bij een bestelling in onze webshop verzamelen we uw persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te sluiten. De voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke verplichte gegevens zijn specifiek gemarkeerd, alle overige gegevens zijn vrijwillig. De door u opgegeven gegevens worden gebruikt om uw bestelling uit te voeren. Uw betalingsgegevens kunnen wij hiervoor doorgeven aan onze huisbank. De rechtsgrond voor de overdracht is art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG.

Op basis van verschillende bewaar- en documentatieverplichtingen zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende tien jaar op te slaan. De verplichtingen vloeien onder andere voert uit het Duitse wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch) en de belastingwetgeving (Abgabenordnung). 
De bestelling wordt via TLS-techniek gecodeerd. De codering dient om toegang door onbevoegden tot uw persoonlijk gegevens te verhinderen.

 

Aanmeldingsportaal

Voor het gebruik van ons portaal registreert u zich met uw e-mailadres, een zelfgekozen wachtwoord en uw gebruikersnaam. De gebruikersnaam kunt u vrij kiezen. Er is geen verplichting om uw echte naam te gebruiken. U mag ook een pseudoniem gebruiken. De registrering gebeurt via een double opt-in procedure. Hierbij ontvangt u een e-mail op het door u opgegeven adres, met een link waarmee u de aanmelding kunt bevestigen. Indien de bevestiging niet binnen 7 dagen gebeurt, wordt de aanmelding automatisch uit onze databank gewist. De vermelding van het e-mailadres, het zelfgekozen wachtwoord en de gebruikersnaam zijn verplicht, alle andere informatie kunt u, door gebruik te maken van het portaal, vrijwillig ter beschikking stellen.

Bij gebruik van het portaal slaan wij de gegevens van u op die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren, tot u uw account wist. Dit geldt ook voor de gegevens die u vrijwillig ter beschikking hebt gesteld. U kunt alle gegevens beheren en aanpassen in de beveiligde klantenzone. Om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen, zoals wijzigingen in de omvang van het aanbod of in geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat u bij de registratie hebt opgegeven.

De rechtsgrond van de verwerking is art. 6 lid 1 sub f AVG.

 

Rechten van de betrokkene

De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u uitgebreide rechten toe (recht op informatie en interventie) ten aanzien van de voor de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens waarover wij u hieronder informeren:

 

Recht op inzage volgens art. 15 AVG: U hebt met name het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, in voorkomend geval, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking die op u betrekking heeft, evenals uw recht om te worden geïnformeerd over de waarborgen uit hoofde van art. 46 van de AVG die bestaan wanneer uw gegevens aan derde landen worden doorgegeven;

Recht op rectificatie volgens art. 16 AVG: U hebt het recht om onjuiste gegevens die op u betrekking hebben onverwijld te laten corrigeren en/of door ons opgeslagen onvolledige gegevens te laten aanvullen;

Recht op gegevenswissing volgens art. 17 AVG: U hebt het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist indien aan de voorwaarden van art. 17 lid 1 AVG is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;

Recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG: U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens zolang de juistheid van uw gegevens die u betwist, worden gecontroleerd, indien u het wissen van uw gegevens wegens ontoelaatbare gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens, indien u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel ervan is verwezenlijkt of indien u op grond van uw bijzondere situatie bezwaar hebt gemaakt zolang nog niet vaststaat of onze legitieme redenen prevaleren;

Recht om op de hoogte te worden gesteld volgens art. 19 AVG: Indien u jegens de verwerkingsverantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om over deze gegevens te worden geïnformeerd.

 Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG: U hebt het recht uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of te verzoeken dat deze aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke persoon worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is;

Recht om gegeven toestemming in te trekken volgens art. 7 lid 3 AVG: U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in te trekking met werking voor de toekomst. In het geval van herroeping zullen wij de betrokken gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrond voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden;

Recht om een klacht in te dienen volgens art. 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG, hebt u – onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden – het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

 

Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens volgens art. 21 AVG, mits er redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op herroeping of recht van bezwaar, volstaat het een e-mail te sturen naar info@hupfer.com.

Stand van de gegevensbeschermingsverklaring

De voortdurende ontwikkeling van het internet maakt het noodzakelijk onze verklaring inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd aan te passen. We behouden ons het recht voor om op ieder moment de nodige wijzigingen aan te brengen.

Stand: mei 20